Egzamin

Egzamin wewnętrzny w Ośrodku

Egzamin wewnętrzny w naszym Ośrodku odbywa się na tych samych zasadach, co egzamin państwowy. Egzamin składa się z części teoretycznej - rozwiązywania testów w pracowni komputerowej Ośrodka oraz praktycznej - na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. Egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę kursu nauki jazdy.

Egzamin państwowy na prawo jazdy

Termin egzaminu

Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. W razie, gdy osoba, uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu, albo nie zgłosiła się na egzamin, przewodniczący komisji wyznacza kolejny termin egzaminu po wcześniejszym uiszczeniu przez tę osobę odpowiedniej opłaty za egzamin.

Zdałeś już egzamin?
Sprawdź, czy Twoje dokumenty
są już gotowe do odbioru.