Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi (B-13)

Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR: 1 - materiały i przedmioty wybuchowe,
2 - gazy palne
3 - materiały ciekłe zapalne,
4.1 - materiały stałe zapalne,
materiały samoreaktywne,
4.2 - materiały samozapalne,
4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
5.1 - materiały utleniające,
5.2 - nadtlenki organiczne.